Programista PHP

Dział: Techniczny

Jeśli PHP to dla Ciebie codzienność a praca w backendzie nie jest Ci straszna, to niniejsze ogłoszenie jest dla Ciebie! 

Do Twoich zadań będą należeć:

 • Rozbudowa, modernizacja i obsługa dedykowanego oprogramowania,
 • Projektowanie i wdrażanie narzędzi wewnętrznych,
 • Testowanie wdrażanych rozwiązań,
 • Dbanie o dokumentację.

Czego oczekujemy:

 • Doświadczenia w budowaniu serwisów i aplikacji internetowych.
  • Znajomość PHP i paradygmatu OOP, wraz z narzędziami takimi jak Composer,
  • Znajomość bazy danych MySQL,
  • Umiejętność pracy z shellem Linuksa,
 • Znajomość GiT
 • Samodzielności w działaniu,
 • Znajomości języka angielskiego na poziomie czytania i rozumienia dokumentacji technicznej.

Mile widziane:

 • Doświadczenie w pracy z popularnymi frameworkami (Symfony, Laravel, Zend),
 • Znajomość Node.js, Gulp,
 • Znajomość systemów Atlassian (Jira, Confluence, Trello),
 • Obsługa oprogramowania Adobe XD i Adobe Photoshop
 • Umiejętnośc budowania interfejsu użytkownika,
 • Znajomość HTML i CSS (SCSS),
 • Znajomość frameworka Bootstrap,
 • Znajomość JavaScript i popularnych frameworków (np. jQuery),

Co proponujemy:

 • Umowa o pracę lub kontrakt B2B,
 • Stały rozwój zawodowy, szkolenia, dostęp do materiałów edukacyjnych,
 • Realny wpływ na rozwój zespołu web developerów,
 • Elastyczny czas pracy, z możliwością pracy zdalnej w uzasadnionych przypadkach,
 • Siedziba firmy w dogodnej lokalizacji,
 • Pomoc doświadczonych programistów

Jeżeli jesteś zainteresowany wyślij wiadomość na praca@silnet.pl lub wypełnij poniższy formularz:

Wymagane
Wymagane
Wymagane
Wymagane
Wymagane

Klauzula informacyjna - RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Silnet Media Sp. z o.o. Sp. k., ul. Pocztowa 5, 41-710 Ruda Śląska. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego: info@silnet.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO - realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikająca z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy,
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w przypadku, gdy dane nie są przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy,
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na czas trwania procesu rekrutacji, chyba że wyraża Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie do celów przyszłych rekrutacji.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,
 6. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,
  2. do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO,
  4. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO,
  5. do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO,
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli dane przetwarzane były na jej podstawie.

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-g) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 2. Podanie danych wymaganych przepisami jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w jej procesie.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

W wypadku pytań prosimy o kontakt e-mail: info@silnet.pl.