Specjalista SEO - praca zdalna (również dodatkowa)

Dział: SEO/SEM

Jesteśmy agencją interaktywną z dużym doświadczeniem. Istniejemy od 2000 roku. Rozwijamy się w zakresie SEO i w związku z tym poszukujemy odpowiedniego specjalisty do pracy zdalnej (również dodatkowej). Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i złożenia swojej aplikacji.

specjalista-SEO-praca-zdalna-w-silnet-media.png

Zakres obowiązków

 • wykonywanie audytów SEO
 • przygotowanie strategii działań on-site i off-site
 • wdrożenie strategii
  • on-site 
   • wprowadzanie zmian wg audytu
   • zlecanie złożonych zmian on-site koderom i programistom do działu technicznego Silnet Media
   • samodzielne przygotowanie treści lub zlecanie opracowania copywriterom
  • off-site - pozyskiwanie wartościowych backlinków za pomocą dostępnych metod, m.in.:
   • redagowanie różnego rodzaju publikacji
   • wyszukiwanie nowych miejsc docelowych o wysokim trust-flow
 • realizacja wyznaczonych celów (pozycja, ruch organiczny w witrynie)
 • przygotowanie comiesięcznego podsumowania działań 
   

Szukamy Specjalisty SEO

 • z udokumentowanym doświadczeniem w branży
 • umiejętnie korzystającego z narzędzi analitycznych typu Google Analytics, Search Console, Majestic, Screaming Frog, Senuto, Ahrefs
 • potrafiącego wyciągać wnioski z danych i praktycznie je wykorzystywać w podejmowanych działaniach SEO
 • znającego podstawy HTML, w celu wykonywania drobnych zmian on-site (działamy przede wszystkim na Concrete5, Wordpress, Shoper, Presta)
 • sprawnie posługującego się językiem polskim 
 • będącego na bieżąco z nowościami w branży SEO i e-marketingu

Co oferujemy w zamian?

 • stabilne zatrudnienie
 • pracę zdalną, w tym pracę dodatkową w ustalonym zakresie godzin / miesięcznie
 • atrakcyjne wynagrodzenie 
 • samodzielność w wyznaczaniu celów i zadań

Dlaczego warto do nas dołączyć?


Razem tworzymy miejsce pracy dla zdolnych, kreatywnych i ambitnych ludzi.
Dołącz do zespołu Silnet Media!


Formularz aplikacyjny / Zgłoś swoją kandydaturę

Wymagane
Wymagane
Wymagane
Wymagane
Wymagane

Klauzula informacyjna - RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Silnet Media Sp. z o.o. Sp. k., ul. Pocztowa 5, 41-710 Ruda Śląska. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego: info@silnet.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO - realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikająca z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy,
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w przypadku, gdy dane nie są przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy,
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na czas trwania procesu rekrutacji, chyba że wyraża Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie do celów przyszłych rekrutacji.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,
 6. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,
  2. do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO,
  4. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO,
  5. do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO,
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli dane przetwarzane były na jej podstawie.

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-g) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 2. Podanie danych wymaganych przepisami jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w jej procesie.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

W wypadku pytań prosimy o kontakt e-mail: info@silnet.pl.